Saturs:

 1. Personas datu apstrāde
 2. Privātuma politika
 3. Apstrādei paredzēto personas datu kategorijas
 4. Personas datu apstrādes pamatojums
 5. Personas datu apstrādes mērķi
 6. Personas datu iegūšanas veidi
 7. Personas datu glabāšanas periods
 8. Personas datu koplietošana
 9. Personas datu aizsardzības veidi
 10. Klienta tiesības

Aprakstā izmantoto terminu saraksts:

 • Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu klientu.
 • Personas datu apstrāde - jebkuras darbības, kas tiek veiktas ar personas datiem, tostarp to apkopošana, reģistrēšana, ievadīšana, uzglabāšana, pasūtīšana, pārveidošana, izmantošana, nodrošināšana, nodošana un izpaušana, bloķēšana vai dzēšana.
 • Klients – fiziska persona (datu subjekts), kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot datu apstrādes sistēmā pieejamos datus.
 • Klienta piekrišana ir brīva un nepārprotama klienta (datu subjekta) gribas deklarācija, ar kuru klients dod atļauju savu personas datu apstrādei noteiktajam mērķim.
 • Personas datu pārzinis – fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita persona, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka apstrādes mērķi un līdzekļus un piešķir piekļuvi personas datiem.
 • Pilnvarotā persona - persona, kas sistēmas un personas datu pārvaldnieka uzdevumā apstrādā personas datus.
 • Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek ģenerēti un saglabāti klienta ierīcē (datorā, planšetdatorā, mobilajā tālrunī u.c.), apmeklējot/pārlūkojot World Of Woman vietnes.
 • Leģitīmas intereses - World Of Woman intereses ir balstītas uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, un tām ir arī juridisks pamats, ar nosacījumu, ka datu subjekta intereses, tiesības un pamatbrīvība nav svarīgākas par uzņēmuma likumīgajām interesēm. World Of Woman ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu kvalitatīvu, ērtu, savlaicīgu apkalpošanu. Kā arī izveidot un uzturēt procesu iekšējos resursus, kā arī novērst ļaunprātīgas darbības pret World Of Woman.
 • Profilēšana ir jebkura automātiska personas datu apstrāde, kas ļauj izmantot ar konkrētu fizisku personu saistītus personas datus aspektu ( minētās personas vēlmes, intereses, uzticamība, uzvedība, atrašanās vieta, pārvietošanās) novērtēšanas/prognozēšanas nolūkos. Profilēšana tiek izmantota, lai: piešķirtu bonusus, izveidotu un prezentētu individuālus piedāvājumus, informētu klientu par jaunumiem un piedāvājumiem, nosūtītu apsveikumus utt. Profilēšana tiek veikta tikai tiešā mārketinga nolūkos un neradīs klientam nekādas juridiskas sekas.

Personas datu apstrāde

 1. World Of Woman apstrādā (apkopo, reģistrē, ievada, uzglabā, sistematizē, izmanto, nodod, dzēš u.c.) personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 2. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem fizisko personu datu apstrādes sistēmas pārzinis World Of Woman ievēro šādus principus:
  1. World Of Woman nodrošina, ka dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi.
  2. Saņemto datu apstrāde kalpo konkrētiem mērķiem un tiek veikta tikai saskaņā ar šiem mērķiem.
  3. Iegūtie dati ir adekvāti (nav pārmērīgi).
  4. Saņemtie dati ir precīzi.
  5. Saņemtie dati netiek glabāti ilgāk par nepieciešamo laiku un tiek iznīcināti, sasniedzot norādīto mērķi.
  6. World Of Woman apstrādā saņemtos datus saskaņā ar fizisku personu tiesībām.
  7. World Of Woman nodrošina saņemto datu drošību.
  8. World Of Woman nenodod saņemtos datus citām organizācijām vai ārvalstīm bez drošas, adekvātas aizsardzības normatīvo aktu un Fizisko personu datu aizsardzības likuma (Personas datu aizsardzības regula Nr.2016/679) ietvaros.

Privātuma politika

 1. Wowhop.eu , kuru pārstāv Natalja Kravecka, apstrādā (apkopo, reģistrē, ievada, uzglabā, sistematizē, izmanto, nodod, dzēš u.c.) personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Apstrādei paredzēto personas datu kategorijas

 1. Apstrādājamo klientu personas datu kategorijas ir atkarīgas no klienta izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem. World Of Woman var apstrādāt šādas personas datu kategorijas un datus par pakalpojumu un produktu izmantošanu:
  1. Dati, kas iegūti ar klienta piekrišanu (ko klients pats sniedza).
  2. Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
  3. Korespondences saņemšanas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  4. Bankas dati;
  5. Ieraksti un attēli no videonovērošanas kamerām;
  6. sakaru dati. Informācija no vēstulēm e-pasta adreses saistībā ar saziņu starp klientu un World Of Woman uzņēmumu;
  7. Sīkdatnes, dati par World Of Woman mājaslapas apmeklējumu;
   1. Ja klients nevēlas atļaut sīkdatņu izmantošanu, tad viņš to var atspējot savā pārlūkprogrammā, taču šajā gadījumā dažas vietnes iespējas var būt ierobežotas;
  8. Dati, laiks, skatījumu apjoms interneta vietnēs;

Personas datu apstrādes pamatojums

 1. Klienta piekrišana. Klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu (datu subjekta piekrišanu) personas datu apkopošanai un apstrādei noteiktiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir patstāvīgs klienta lēmums, kuru viņš var dot vai atsaukt/atteikt jebkurā laikā, tādējādi ļaujot vai aizliedzot World Of Woman apstrādāt viņa personas datus. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kuri bija saistīti ar piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
 2. World Of Woman likumīgo interešu pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana. World Of Woman ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu kvalitatīvu, ērtu, savlaicīgu apkalpošanu. Kā arī veidot un uzturēt World Of Woman procesu iekšējos resursus.
 3. World Of Woman juridiskās saistības. World Of Woman ir pienākums apstrādāt klienta personas datus, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sniegtu atbildes uz valsts, pašvaldību likumdošanas institūciju pieprasījumiem.
 4. Slēgt un pildīt līgumsaistības ar klientu. Lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un pakalpojumus, World Of Woman apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgta līguma darbības laikā.
 5. Sabiedrības interešu vai juridiskas varas īstenošanas nolūkos. Šādos gadījumos personas datu apstrādes pamats ir aprakstīts normatīvajos aktos.
 6. Apstrādājot klienta personas datus, World Of Woman ir tiesības veikt profilēšanu, piešķirt bonusus, sniegt automatizētus individuālus komercpiedāvājumus, kas tiek sniegti tikai biznesa nolūkos un neradīs klientam nekādas juridiskas sekas.

Personas datu apstrādes mērķi

 1. Slēgt un pildīt līgumsaistības ar klientu.
 2. Izvērtēt klienta spēju pildīt līgumsaistības.
 3. Efektīvi pārvaldīt naudas plūsmas, kontrolēt klienta maksājumus un parādus.
 4. Sniegt tehnisko atbalstu saistībā ar pakalpojumu sniegšanu.
 5. Veikt videonovērošanu, lai nodrošinātu drošību un aizsargātu World Of Woman likumīgās intereses (nodrošinot World Of Woman īpašuma drošību).
 6. Jomu attīstībai, jauna pakalpojumu klāsta nodrošināšanai.
 7. Statistikas datu apstrādei, tirgus analīzei.

Personas datu iegūšanas veidi

 1. Klients sniedz World Of Woman savus datus, kad klients:
  1. Abonē World Of Woman ziņas;
  2. Pasūta, izmanto World Of Woman produktus un pakalpojumus;
  3. Piekrīt piedalīties konkursos, loterijās, aptaujās;
  4. Apmeklē vai sērfo World Of Woman interneta vietnes;
  5. Klients tiek filmēts ar videonovērošanas kamerām.
 2. World Of Woman un tās pilnvarotajām personām Fizisko personu datu aizsardzības likuma (Personas datu aizsardzības regula Nr.2016/679) ietvaros ir tiesības apstrādāt klienta personas datus, kas iegūti no plkst. trešā persona, ja klients tam ir devis savu piekrišanu.
 3. World Of Woman un tās pilnvarotajām personām Fizisko personu datu aizsardzības likuma (Fizisko personu datu aizsardzības regula Nr.2016/679) un partneruzņēmumu ietvaros ir tiesības apstrādāt personas datus klients, kas tika saņemts no klienta.

Personas datu glabāšanas periods

 1. World Of Woman ir tiesības uzglabāt klienta personas datus:
  1. Kamēr klients nav atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei;
  2. Nepieciešamais periods World Of Woman likumīgo interešu īstenošanai un aizsardzībai;
  3. Atbilstoši personas datu glabāšanas termiņam, ko nosaka normatīvie akti un personas datu aizsardzības noteikumi;
  4. Kamēr klients ir līgumattiecībās ar World Of Woman.
  5. Līdz tiek sasniegts datu izmantošanas mērķis, kas noteikts to saņemšanas brīdī.

Personas datu koplietošana

 1. World Of Woman sniedz klienta personas datus nepieciešamajā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā arī konkrētās situācijas motīvu objektivitāti;
 2. Ja ir nepieciešams sniegt klienta personas datus World Of Woman un tās pilnvarotajām personām, Fizisko personu datu aizsardzības likuma (Fizisko personu datu aizsardzības regula Nr.2016/679) ietvaros un / vai partneriem, aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas saistīti ar pasūtījumu, preču izmantošanu un pakalpojumu sniegšanu, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti;
 3. World Of Woman pienākums ir sniegt informāciju par klienta personas datiem tiesībsargājošajām iestādēm, valsts, pašvaldību iestādēm, ja to reglamentē normatīvie akti vai saņemts pieprasījums no attiecīgās institūcijas; 

Personas datu aizsardzības veidi

 1. Lai pilnveidotu veidus, kā aizsargāt klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nozaudēšanas, iznīcināšanas, izpaušanas, World Of Woman izmanto modernās tehnoloģijas, ievēro tehniskās un organizatoriskās prasības;
 2. World Of Woman veic rūpīgu pilnvaroto personu, partneru, aģentu, pakalpojumu sniedzēju, uzņēmuma darbinieku, kuri apstrādā klienta personas datus, pārbaudi, kā arī izvērtē attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu klienta personas datu apstrādes un uzglabāšanas drošību saskaņā ar Regulas Nr. normatīvo aktu prasības;
 3. World Of Woman neatbild par nesankcionētu piekļuvi, klienta personas datu zudumu, ja tas noticis no World Of Woman neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, klienta vainas vai nolaidības dēļ). 

Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no komercpiedāvājumu saņemšanas, profilējot savus personas datus;
 2. Piekrišanas atsaukšana, izmaiņas neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas bija saistīti ar piekrišanu pirms tās atcelšanas;
 3. Klientam ir tiesības labot (izdarot izmaiņas) visus viņa rīcībā esošos personas datus par sevi;
 4. Klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai ierobežošanu ("Tiesības tikt aizmirstam"), iesniegt iesniegumu ar pieprasījumu;
 5. Klientam ir tiesības saņemt informāciju par tām personām, kurām tika sniegta informācija par viņa (klienta) personas datiem;
 6. Klientam ir tiesības nodot personas datus, t.i. nodot savus personas datus citam apstrādātājam. Šīs tiesības ietver tikai datus, ko klients sniedz, pamatojoties uz viņa brīvprātīgu piekrišanu vai līgumu, vai ja notiek automātiska apstrāde. Lai izmantotu augstāk minētās tiesības, jāiesniedz pieteikums ar pieprasījumu.